ਸਿਹਤ ਖਬਰਾਂ

ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ