Home /News /coronavirus-latest-news /

ਜਾਣੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ

ਜਾਣੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ

  • Share this:

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (ਕੋਵਿਡ-19) ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ, ਜਾਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਛਣ


ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਲੱਛਣ-ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਥਕਾਵਟ, ਮਾਈਲਜੀਆ, ਗੈਂਡੇਰਹੋਆ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਦਸਤ, ਗੰਧ ਦੀ ਕਮੀ, ਸੁਆਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਸਿਸਟਮ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬੁਖਾਰ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ, ਦਾਣੇ, ਅਤੇ ਦਿਲ-ਧਮਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।


ਜੇ ਬੱਚਾ ਲੱਛਣ-ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ


ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੱਛਣ-ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਗੈਂਡੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਜਮਾਂਦਰੂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਬਿਮਾਰੀ, ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਸਮੇਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਹਿ-ਰੋਗਗ੍ਰਸਤ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਲਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ


ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ 4 ਤੋਂ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ (10-15 ਮਿਗ੍ਰਾ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਘ ਲਈ ਗਰਮ, ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਗਰਗਲ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।


ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ, ਫਾਵੀਪੀਰਾਵੀਰ, ਆਈਵਰਮੇਕਟਿਨ, ਇਓਪੀਨਾਵੀਰ/ਰਿਟੋਨਾਵੀਰ, ਰੇਮਡੇਸੀਵੀਰ, ਉਮਿਫੇਨੋਵੀਰ, ਟੋਸੀਲੀਜ਼ੁਮੈਬ, ਇੰਟਰਫੈਰੋਨ ਬੀ1ਏ, ਕਨਵੈਲਸੈਂਟ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਾਂ ਡੈਕਸਾਥੋਸੋਨ ਸਮੇਤ ਇਮਿਊਨੋਮਾਡਿਊਲਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚਾਰਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿਨ ਵਿਚ 2-3 ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੀ ਇਨਡਰਾਇੰਗ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੰਗ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਆਉਟਪੁੱਟ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।


ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ


ਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀ ਦਰ 60 ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 40 ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 30 ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਕਿਸੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਰੋਗਗ੍ਰਸਤ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਵਿਡ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੌਖਿਕ ਫੀਡਾਂ (ਬਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ) ਅਤੇ ਤਰਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਪਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਤਰਲ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ


ਗੰਭੀਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਸਪੀਓ2 (ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਤਾ) ਦੇ 90% ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਘੁਰਕੀ, ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ, ਸੁਸਤੀ, ਸੋਮਨੋਲੈਂਸ, ਦੌਰੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਐਚਡੀਯੂ/ਆਈਸੀਯੂ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਿਸ, ਹੈਮੋਫਾਗੋਸਾਈਟਿਕ ਲਿੰਫੋਹਿਸਟੀਓਸਿਸ (ਐਚਐਲਐਚ) ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੌਇਡ (0.15 ਮਿਗ੍ਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰਾਕ) ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਂ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰੇਮਡੇਸੀਵੀਰ) ਨੂੰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਮ ਹਨ।


ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 24,372,907 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਗ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 266,207 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕੀ ਪਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

Published by:Ramanpreet Kaur
First published:

Tags: Children, COVID-19