ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

 • Share this:
  ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਜੋਖਿਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। 

  ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਇਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ, ਬਾਂਡ, ਸੋਨਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

  ਸਾਂਝੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਇਕੁਇਟੀ, ਬਾਂਡ, ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਸਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਫੰਡ ਦੀ ਨੈੱਟ ਐਸੇਟ ਵੈਲਯੂ (ਐਨਏਵੀ) ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੰਡ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

  ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ:

  ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ

  ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ, ਉਹ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹਨ:

  ਲਾਰਜ ਕੈਪ ਫੰਡ

  ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਕੈਪ ਫੰਡ, ਇੱਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਰਜ ਕੈਪ ਫੰਡ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

  ਮਿਡ-ਕੈਪ ਫੰਡ

  ਇੱਕ ਮਿਡ-ਕੈਪ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਇੱਕ ਫੰਡ ਹੈ ਜੋ ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮਿਡ-ਕੈਪ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਿਟਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

  ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ

  ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਉਹ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  ਮਲਟੀ-ਕੈਪ ਫੰਡ

  ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਕੈਪ ਫੰਡ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ, ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  ਸੈਕਟਰ ਫੰਡ

  ਸੈਕਟਰ ਫੰਡ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਫੰਡ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

  ਥੀਮੈਟਿਕ ਫੰਡ

  ਥੀਮੈਟਿਕ ਫੰਡ ਉਹ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  ਟੈਕਸ ਸੇਵਿੰਗ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ: ਈਐਲਐਸਐਸ ਜਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਲਿੰਕਡ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਸਕੀਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕੀਮ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਐਲਐਸਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। 

  ਆਮਦਨੀ ਫੰਡ / ਬਾਂਡ ਫੰਡ / ਸਥਿਰ ਆਮਦਨੀ ਫੰਡ

  ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਆਮਦਨੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ, ਵਪਾਰਕ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਡਿਬੈਂਚਰ, ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਯੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਲਿਕੁਈਡ ਫੰਡ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੰਡ, ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਫੰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਾ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਗਿਲਟ ਫੰਡ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।

  ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫੰਡ

  ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫੰਡ ਉਹ ਫੰਡ ਹਨ ਜੋ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ Aggressive Balanced Fund, Conservative Balanced Fund, ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

  ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਹੀ ਹੈ?

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਕੀ ਹਨ, ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੋਖਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

  ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸਡ ਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲਿਕੁਈਡ ਫੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਫੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।

  ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਏਐਮਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

  ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਰੇਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

  ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?

  ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਹਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹਨ।

  ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  Published by:Anuradha Shukla
  First published:
  Advertisement
  Advertisement