ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ

ਵਿਆਗਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ, 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬਣੀ, ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ