ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ, ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਲਾਭ

ਕੁਝ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਆਇਰਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12, ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  • Share this:
ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ (seafood) ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

ਵੀਗਨ (Vegan) : ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਅੰਡੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਮੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਲੈਕਟੋ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ (Lacto Vegetarian) : ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅੰਡੇ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੈਕਟੋ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਓਵੋ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ (Ovo Vegetarian): ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪੌਦੇ-ਆਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਅੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ Ovo Vegetarian ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਲੈਕਟੋ-ਓਵੋ-ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ (Lacto-ovo-vegetarian): ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਦੋਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੀਟ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ Lacto-ovo-vegetarian ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਰੂਪ ਜੋ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੈਸਕੇਟੇਰੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਪੌਦੇ-ਆਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ flexitarian - ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ:
-ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ
-ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਲਈ ਚੰਗੀ
-ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ
-ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ
-ਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ
-ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ

ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲਾਭ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਕੁਝ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਆਇਰਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12, ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Published by:Amelia Punjabi
First published: