ਪਟਿਆਲਾ ਖ਼ਬਰਾਂ (Patiala News)

Samana: ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਚਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ