ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ, ਮਾਇਲੇਜ 33 kmpl....