ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ... ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ

  • |