Home » photogallery » lifestyle » THINGS TO AVOID DURING PERIODS

HEALTH: ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓ

ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਠੰਡੀ ਤਸੀਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ।

  • |