ਜਾਣੋ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ? 

ਲੋਕਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਵੀ ਇੱਕ ITR ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ

ਪੈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NSDL ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਫਾਰਮ 49A ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ

ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ

107 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸਫਲ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ