ਕੀ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ? 

ਜਾਣੋ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਉਪਾਅ 

ਘੁਰਾੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘੁਰਾੜੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨੀਂਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਘੁਰਾੜੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਘੁਰਾੜੇ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਘੁਰਾੜਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਘੁਰਾੜੇ Obstructive Sleep Apnea ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ।

"

Sleep Apnea ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਹੀ ਭਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਘੁਰਾੜੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੀਂਦ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੁਰਾੜੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।